Kategorie

Newsletter

Reklamační řád

AppleManie s.r.o.

Se sídlem Branická 69/66, 147 00 Praha 4

IČO 24123234, DIČ CZ-24123234

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod číslem C, 180639

 

Reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 


1. Právo na uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit v kterékoliv partnerské prodejně společnosti AppleManie s.r.o.

Zákazník je povinen průkazným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v partnerské prodejně nebo internetovém obchodě společnosti Applemanie s r.o. Optimální je  originál dokladu o zakoupení zboží, nebo řádně vyplněný záruční list. Při uplatnění reklamace obdrží zákazník reklamační protokol, jímž je povinen se prokázat při vypořádání reklamace.

Reklamace se nevztahují na případy:

- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele

- prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje

- nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů, nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě

- živelné katastrofy.

 

2. Odpovědnost prodávajícího

AppleManie s.r.o.  při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám.

 

3. Odpovědnost za vady

V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, tj. je s ní v rozporu – trpí vadami, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci, nebo její opravou. Teprve není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To však neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Má-li věc prodávaná za nižší cenu, nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má zákazník místo, práva na výměnu věci, právo na přiměřenou slevu. U věci použitých prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, je považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení  do provozu byly

- sjednány v kupní smlouvě provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího,

- provedeny zákazníkem a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo uvedení věci do provozu (viz §623 ObčZ, poslední věta).

Specifickým výrobkem pro reklamace jsou LCD monitory  a televizory, které musí splňovat určitá ustanovení dle normy ISO 13406-2. Tedy pouze takový LCD monitor či televizor, na kterém se projevila vada tří a více barevných pixelů (bod na obrazovce), nebo šesti a více nefunkčních sub-pixelů, může být uznán jako vadný výrobek a následně reklamován.

AppleManie s.r.o. při převzetí věci k reklamačnímu řízení neodpovídá za uložená data a informace kupujícího, jež jsou uložena na HD, pamětích, či dalších nosičích informací, jež jsou součástí přebíraného přístroje, a to ani za jejich uchování.

 

4. Lhůta pro uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (Bod 6).

 

5. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Počátek záruční doby se tak odsouvá pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky výše uvedené. Pokud není splněna kterákoliv z nich, počíná záruční doba běžet ode dne převzetí věci.

Záruční doba je 24 měsíců, s výjimkami, které stanoví příslušný zákon.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

Prodávající, nebo autorizovaný servis je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

 

6. Odstranění vad

Je-li vada výrobku shledána jako odstranitelná, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit.

Také vada, která nebyla odstraněna ve lhůtě stanovené pro opravu věci se považuje za vadu neodstranitelnou.

Jestliže neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li zákazník její výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 

7. Opětovné vyskytnutí vad

Zákazník má právo na výměnu věci, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od kupní smlouvy, také jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.

O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.

Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

 

8. Součinnost zákazníka

Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými přepisy, nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství,  umožňujících takové ověření a odstranění vady.

Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá při převzetí věci k reklamačnímu řízení za uložená data a informace kupujícího, jež jsou uložena na HD, v pamětech, či dalších nosičích informací, jež jsou součástí přebíraného přístroje, a to ani za jejich uchování. Z tohoto důvodu doporučuje prodávající kupujícímu pravidelné zálohování těchto dat a informací a kupující bere toto upozornění na vědomí.

 

9. Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění v následující výši:

-50,-Kč / započatý týden u zboží menších rozměr“ (malé kuchyňské spotřebiče, telefony, faxy, fotoaparáty apod.)

-100,- Kč / započatý týden u zboží větších rozměrů (ledničky, pračky, myčky, mikrovlné trouby, sporáky, televizory, VHS přehrávače a rekordéry, DVD přehrávače a rekordéry, HiFi soustavy, PC, monitory, tiskárny apod.)

Pokud si zákazník nevyzvedne zboží ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si je vyzvednout, je prodávající oprávněn zboží prodat (viz § 656 ObčZ) a na výzvu zákazníka mu vyplatit výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a poplatku za uskladnění ve výše uvedené výši.

Pokud zákazník reklamované zboží poslal poštou nebo pomocí dopravce, doručíme mu reklamované zboží stejným způsobem.

 

AppleManie s.r.o., internetový obchod AppleManie.cz

 


http://www.topapple.cz

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 608 806 354, +420 721 774 010

Kontakt na naši zákaznickou linku